Shar'iah Supervisory Board

Shaikh Dr. Nidham Mohammed Saleh Yaqooby
Chairman
Shaikh Dr. Essa Zaki Essa
Member